Vaativa lääkinnällinen kuntoutus & vaikuttavuuden mittaaminen

FysioSatama on aloittanut Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen vaikuttavuuden mittaamisen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Hyviö-työkalun avulla syksyllä 2021. FysioSatama on ollut kiinnostunut vaikuttavuudesta ja sen mittaamisesta laaja-alaisesti. Yritys on pilotoinut sekä ollut kehittämässä Hyviötä lääkinnällisen kuntoutuksen tuloksellisuuden näkökulmasta. 

TOP 3 Hyviön hyödyt

Asiakkaiden yksilö- ja yhteiskehityksen seuranta helpottuu

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan työ- tai toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen. Tarkoituksena on, että kuntoutuksen avulla kuntoutuja pystyisi työskentelemään tai selviytymään arkielämän toiminnoista paremmin sairaudesta tai vammasta huolimatta.

FysioSatama haluaa mitata ja tuoda esiin toiminta- ja liikuntakykyä konkreettisesti mittaavia haasteita. Yritys on valinnut Hyviössä olevien validoitujen mittareiden joukosta olennaiset mittarit, joiden avulla voidaan seurata asiakkaiden yksilö- ja yhteiskehitystä. FysioSataman käyttämät validoidut mittarit tukevat hyvin esimerkiksi Kelan GAS-mittaristoa.

Lääkinnällisessä kuntoutuksessa käytetyt mittarit

EuroHIS-8-elämänlaatumittari on lyhennetty versio WHOQOL-BREF-mittarista ja on tarkoitettu nopeaksi ja helppokäyttöiseksi menetelmäksi väestön terveydentilan arviointiin ja seurantaan

FES-I kartoittaa kaatumiseen liittyvää pelkoa useissa itsenäiseen elämään liittyvissä toiminnoissa. 

Lyhyt fyysisen suorituskyvyn testistö (TOIMIA-tietokannasta). SPPB-testistö koostuu kolmesta osiosta: tasapaino-, kävelynopeus- ja tuoliltanousutestistä. SPPB-testistön kokonaistulos lasketaan näiden erillisten osioiden yhteenlasketuista pisteistä.

Asiakkaalta kysytään kolme toimintoa, jotka hänen on vaikea suorittaa. Toiminnot arvioidaan numeraalisella asteikolla 0-10. Kyselyn tarkoituksena on saada selvillä asiakkaan ongelmat ja pyritään arvioimaan muutoksia asiakkaan tilanteessa

”Mittareiden tuottamaa dataa on helppo katsoa ja ammattilaisena käyttää asiakaspalautteen kirjaamiseen.”

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen vaikuttavuuden todentaminen auttaa kilpailutuksissa

Hyviön avulla vaikutusten osoittaminen ja mittaaminen voidaan tuoda lähemmäksi ammattilaisen arkea. FysioSatama voi automatisoida ja näyttää oman palvelunsa vaikutuksen sekä itselleen että asiakkaalle visuaalisesti.

Hyviön analytiikan avulla ammattilainen näkee yhdellä silmäyksellä omien asiakkaidensa yhteiskehityksen valitsemillaan mittareilla mitattuna. Hän voi myös palautteita kirjoittaessaan tarkastella asiakaskohtaista kehitystä. Koska asiakkaiden data kertyy samaan paikkaan helposti tulkittavaksi, antaa se todistettavasti vahvaa pohjaa FysioSataman laadukkaasta terapiasta, auttaa asiakashankinnassa sekä markkinoinnissa tulevaisuuden kilpailutuksissa.

Tutustu lisää savonlinnalaisen FysioSataman toteuttamaan Kelan vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen