Elämänlaadun mittaaminen paperilla jäi unholaan

Savonlinnan klubitalo Linnaklubi tarjoaa mielenterveyskuntoutujille yhteisöllistä ja jäsenlähtöistä toimintaa jokaisena arkipäivänä. Linnaklubin ohjaajat keräävät tietoa ja todentavat toimintansa vaikutuksia ja vaikuttavuutta Hyviön avulla. Jäseniltä ja sidosryhmiltä koostetun tiedon avulla heidän on mahdollista kehittää toimintaansa, joka täydentää julkisia sosiaali- ja terveyspalveluita. Vaikuttavuuden mittaamisen työkalu on ollut Linnaklubilla käytössä jo vuodesta 2021 lähtien.

TOP 3 Hyviön hyödyt

Toiminnan kehittämistä digin avulla

Linnaklubilla tiedostettiin, että heiltä kuluu ylimääräistä aikaa papereiden avulla tiedon keräämiseen ja kerätyn tiedon koostamiseen. Palvelun laadun mittaaminen tuli saada digitaalisuden avulla muokattua toimivammaksi. 

Linnaklubi huomasi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun verkkosivuilta Hyviö-työkalun. Työkalussa kiinnosti erityisesti erilaisten validoitujen mittareiden valikoima ja tarpeiden mukaan räätälöitävien mittareiden hyödyntämismahdollisuus. Linnaklubilla käytettäväksi validoiduksi mittariksi valikoitui elämänlaatua todentava elämänlaatumittari, EUROHIS-8. Mittarilla halutaan osaltaan tehdä näkyväksi Klubitalotoiminnan standardeissakin mainittuja tavoitteita, kuten että kaikki Klubitalon työ on suunniteltu auttamaan jäseniään saamaan takaisin omanarvontuntonsa, itseluottamuksensa ja mielekkyyden elämälleen. LinnaKlubin jäsenten elämänlaatua oli mitattu jo jonkin aikaa EUROHIS-8 mittarilla ennen Hyviön käyttöönottoa, joten mittari itsessään oli tuttu. Vain mittaamisen menetelmä vaihtui. 

Elämänlaadun mittaamisessa käytetyt mittarit

EuroHIS-8-elämänlaatumittari on lyhennetty versio WHOQOL-BREF-mittarista ja on tarkoitettu nopeaksi ja helppokäyttöiseksi menetelmäksi väestön terveydentilan arviointiin ja seurantaan

Tiedon tarkastelu jäsen- ja palvelutasolla helpottui

Elämänlaatumittarilla kerätty tieto on arvokasta niin Linnaklubin toiminnanjohtajalle ja ohjaajille, kuin siellä arkeansa viettäville jäsenille. Elämänlaatukysely toteutetaan henkilöittäin kahdesti vuodessa. Hyviön avulla näkee mittausten välissä tapahtuneen muutoksen heti. Linnaklubin ohjaajat toteavat, että työkalun avulla mahdollisten virheiden määrä voi vähentyä, sillä aiemmin paperisesti kerättyä tietoa oli haastavaa verrata toisiinsa erityisesti palvelutasolla. Vastauksista esiin nousseilla muutoksilla oli riski jäädä huomaamatta.

Linnaklubilla on validoidun elämänlaatumittarin lisäksi käytössään räätälöityjä mittareita, jotka toimivat jäsenkyselynä ja sidosryhmäkyselynä. Klubitalon johtaja Arto Järveläinen kommentoi Hyviö-työkalun käyttämisen lisäävän myös heidän toimintansa luotettavuutta.

Kerättyä dataa käytetään mm. toiminnan johtamisessa.

Tieto on uskottavaa, kun se on näytettävissä digitaalisen työkalun avulla. Se antaa ammattimaisen kuvan, että toimintaa ei johdeta ”mutulla”, vaan käytössä on jäseniltä kerättyä todellista faktaa. Työkalun avulla voimme helpommin johtaa toimintaamme tiedolla.

Linnaklubilla elämänlaadun mittaaminen toteutetaan jäsenlähtöisesti

Kyselytilanteissa kohdataan jäsen henkilökohtaisesti. Kyselyyn vastaaminen perustuu jäsenten vapaaehtoisuuteen. Hyviön positiivisia ominaisuuksia miettiessään Linnaklubin ohjaajat mainitsevat mahdollisuuden syöttää vastaukset Hyviöön jäsentensä puolesta, haastattelutilanteen aikaisesti. Vaihtoehtoisena keinona heillä on vielä lisäksi paperiset kyselylomakkeet, joista tieto siirretään Hyviöön talteen, jolloin vastausten vertailu onnistuu sujuvasti.