Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Yrityksen nimi

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus

2472908-22

Osoite

PL 68 (Patteristonkatu 3) 50101 Mikkeli

Puhelin

+358406550555

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi

Tuomas Reijonen

Osoite

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu

Puhelin

+358404805542

Sähköpostiosoite

tuomas.reijonen@xamk.fi

3. Rekisterin nimi

Hyviöprofiilin tutkimusrekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Palvelun käyttötarkoitus on tutkimus-, kehitys-, koulutus- ja innovaatiotoiminta. Henkilötietoja ei käytetä mihinkään ilman käyttäjän suostumusta. Henkilötietoja ei luovuteta missään tilanteessa kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille palveluntarjoajan (Xamk) kanssa yhteistyössä tehtävään tutkimus-, kehitys-, koulutus- ja/tai innovaatiotoimintaan muodossa, jossa henkilöä ei voi tunnistaa (tieto pseudonymisoitu), vain käyttäjän suostumuksella.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia henkilötietoja:

 • etu- ja sukunimi
 • yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • syntymäaika

Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia palvelun käyttöön liittyviä tietoja:

 • asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä –tapa
 • sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. yhteydenottolupa liittyen alkaviin tutkimus-, kehitys-, koulutus- ja innovaatiohankkeisiin)
 • rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme), asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot, tunnistetun käyttäjän palveluun liittyvät tiedot, kuten palvelun ominaisuuksien käyttötiedot

Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia hyvinvointiin liittyvä tietoja:

 • hyvinvointi-identiteettiin liittyvät tiedot, kuten liikuntamotivaatioluokka
 • hyvinvointiominaisuudet, kuten pituus, paino tai rasvaprosentti
 • hyvinvointikäyttäytyminen, kuten liikunta-aktiivisuus tai ruokavalio
 • terveys, kuten kliiniset riskimarkkerit tai sairauksien sukurasite
 • hyvinvointipalveluiden käyttö ja tarve, kuten osallistuminen liikuntaneuvontaan tai itse arvioitu hyvinvointipalveluiden kysyntä

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi Yritys-konsernin muista rekistereistä, palveluntarjoajan yhteistyökumppanien rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi Yrityksen yhteistyökumppaneille yhteistyössä palveluntarjoajan (Xamk) kanssa tehtävään tutkimus-, kehitys-, koulutus- ja innovaatiotimintaan, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat Yrityksen asiakasrekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Yrityksen käyttötarkoitusten kanssa. Tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla. Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Yritys myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään. Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

8. Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää palveluntarjoajan rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti palvelutarjoajan luona henkilöllisyyden varmentamalla. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä palveluntarjoajaan. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys palveluntarjoajaan.